CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN LMS:

Course categories


Available courses

- Để tham gia học Online học phần này các em phải tải và cài đặt phần mềm Creo 3.0 đến Creo 5.0 vào máy tính cá nhân.

- Nội dung học sẽ được chia thành các Phần kèm theo các tài liệu hướng dẫn.

- Đối với mỗi phần các em cần thực hiện các bài tập sẽ được yêu cầu cụ thể trong từng phần

Máy cắt Kim Loại - 220MCKL01,

GV Nguyễn Xuân Bảo

Nguyên lý hoạt động và cơ sở tính toán thiết kế một só các thiết bị nâng chuyển thông dụng

Trình bày nội dung triển khai việc thiết lập, tính toán để tạo nên một hệ thống Cơ Điện tử hoàn chỉnh hoạt động theo yêu cầu.

Trình bày nội dung liên quan đến các Hệ thống, cơ cấu, tổ chức phục vụ cho nhiệm vụ Tự động hóa Quá trình Sản xuất.

Trình bày nội dung về Kỹ thuật Điều khiển Hiện đại: Điều khiển Thích nghi và Điều khiển Bền vững cho SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử và các ngành liên quan.

Học phần trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm AutoCad 2008 để lập các bản vẽ cơ khí.

Học phần Vẽ trên máy tính trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm AutoCad 2008 để lập các bản vẽ cơ khí.

Nguyên lý hoạt động và cơ sở tính toán thiết kế một số thiết bị nâng thông dụng (Pa lăng, tời, cầu trục, cổng trúc...

Nơi trao đổi thông tin, tài liệu học tập, bài tập học phần TT Chẩn đoán trên ô tô 121TCDTOT05-06-07

Nơi trao đổi thông tin khóa học, truy cập tài liệu, thi kiểm tra kết thúc khóa học Online.

Nơi trao đổi thông tin, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ học phần

Nơi trao đổi thông tin, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ học phần

Trình bày các nội dung về Tự động hóa Quá trình Sản xuất liên quan đến Cơ khí và Cơ Điện tử

Trình bày các nội dung liên quan đến Tự động hóa Quá trình Sản xuất thuộc lĩnh vực Cơ khí, Cơ Điện tử

Môn học trình bày các nội dung cơ bản mở đầu về Kỹ thuật Điều khiển Tự động: Tổng quan, Mô hình hóa hệ thống, Đặc tính động học hệ thống, Phân tích đánh giá chất lượng hệ thống ĐKTĐ, Tổng hợp Thiết kế hệ thống ĐKTĐ, Hệ thống Điều khiển Phi tuyến, Hệ thống Điều khiển rời rạc.

Môn học trình bày các nội dung về Thiết kế một Hệ thống Cơ Điện tử.Tin tức chung