Hệ thống LMS-UTE

Hệ thống LMS-UTE sử dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật được triển khai từ 2019.

Thông báo

Xem các thông báo mới về việc sử dụng website học trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

[w] lms.ute.udn.vn

Email hỗ trợ lms@ute.udn.vn

Giải pháp e-Learning UTE